ការកែសម្រួលបណ្តោះអាសន្ននូវកម្រៃត្រួតពិនិត្យតាមប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនស្កែនលើមុខទំនិញអង្ករនាំចេញដឹកជញ្ជូនក្នុងកុងតែន័រ ចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត