ការកំណត់ទិន្នន័យអប្បបរមាដែលត្រូវមានលើវិក្កយបត្រពាណិជ្ជកម្ម (Commercial Invoice) ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលទំនិញមកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។។ សេចក្តីលម្អិតដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងជូនភ្ជាប់៖

ទាញឯកសារ PDF

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត