ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ

Customs-Law-and-Regulations-KH---GDCE-1
Customs-Law-and-Regulations-EN---GDCE-1
photo1
 ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
 ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

 

យុទ្ធសាស្រ្ត និងកម្មវិធីការងារកំណែទម្រង់និងទំនើបកម្ម

Final-Draft-of-SWRM2014-2018-1
Work Program for Customs Reform and Modernization 2009-2013
Work Program for Customs Reform and Modernization 2003-2008

យន្តការភាពជាដៃគូគយ-ផ្នែកឯកជន

Brochure-(5th-CPPM)-1
Customs-Private Sector Partnership Mechanism (4th CPPM Meeting)
Customs-Private Sector Partnership Mechanism (3th CPPM Meeting)
Customs Private Sector Partnership Mechanism (CPPM)

កម្រងអត្ថបទនីតិវីធីបំពេញបែបបទបញ្ចេញទំនិញពីគយ

Handbook on Customs Clearance KH
Handbook on Customs Clearance EN

ឯកសារគោលសម្រាប់បញ្ជរតែមួយជាតិ

Blueprint for CNSW-cover

ឯកសារផ្សេងៗ

PCA 2020
PCA 2020
PCA 2020
TRS
TRS
TRS