ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ

Customs-Law-and-Regulations-KH---GDCE-1
Customs-Law-and-Regulations-EN---GDCE-1
photo1
 ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
 ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

 

យុទ្ធសាស្រ្ត និងកម្មវិធីការងារកំណែទម្រង់និងទំនើបកម្ម

Final-Draft-of-SWRM2014-2018-1
Work Program for Customs Reform and Modernization 2009-2013
Work Program for Customs Reform and Modernization 2003-2008

យន្តការភាពជាដៃគូគយ-ផ្នែកឯកជន

Brochure-(5th-CPPM)-1
Customs-Private Sector Partnership Mechanism (4th CPPM Meeting)
Customs-Private Sector Partnership Mechanism (3th CPPM Meeting)
Customs Private Sector Partnership Mechanism (CPPM)

កម្រងអត្ថបទនីតិវីធីបំពេញបែបបទបញ្ចេញទំនិញពីគយ

Handbook on Customs Clearance KH
Handbook on Customs Clearance EN
Handbook on Customs Clearance EN

ឯកសារគោលសម្រាប់បញ្ជរតែមួយជាតិ

Blueprint for CNSW-cover

ឯកសារផ្សេងៗ

PCA 2020
PCA 2020
PCA 2020
TRS
TRS
TRS