ពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ាន(ATIGA)
 • ព្រះរាជក្រម
 acrobat
 • លិខិតូបករណ៍របស់កម្ពុជាសម្រាប់ពីធីសារទី១ធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ាន
 acrobat
 • ពីធីសារទី១ធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ាន
 acrobat
 • ឧបសម្ព័ន្ធទី៨ ស្តីពីនីតិវិធីប្រតិបត្តិនៃការបញ្ជាក់ដើមកំណើតសម្រាប់វិធានដើមកំណើត
 acrobat
 • AFTAC33 Annex 16 Amended ATIGA CO Form D and Overleaf Notes (endorsed AFTAC33)
 acrobat
 • Schedule Cambodia TRS AHTN 2017 under ATIGA
 acrobat
កិច្ចសហប្រតិ្តបត្តិការ  សេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយរវាងអាស៊ាន  និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (ACFTA)
 • អនុក្រឹត្យ
 acrobat
 • ប្រកាសស្តីពីការកាត់បន្ថយ និងលុបបំបាត់ពន្ធនាំចូល ACFTA
 acrobat
 • កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអាស៊ាននិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
 acrobat
 • ពិធីសារដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀង
 acrobat
 • ASEAN-CHINA 2nd Protocol revised TIG and OCP
 acrobat
 • តារាងកម្មវិធីអនុញ្ញាតឱ្យប្រើកម្មវិធីកាត់បន្ថយឬលុបពន្ធនាំចូល
 acrobat
ភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយរវាង ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសជប៉ុន(AJCEP)
 • ព្រះរាជក្រម
 acrobat
 • ប្រកាស
 acrobat
 • កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើត AJFTA
 acrobat
 • តារាងកម្មវិធីអនុញ្ញាត្តអោយប្រើកម្មវិធីកាត់បន្ថយ ឬ លុបពន្ធនាំចូល
 acrobat
កិច្ចសហប្រតិ្តការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ រវាងអាស៊ាន និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ(AKFTA)
 • ព្រះរាជក្រម
 acrobat
 • កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអាស៊ាននិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (AKFTA)
 acrobat
 • តារាងកម្មវិធីអនុញ្ញាតឱ្យប្រើកម្មវិធីកាត់បន្ថយឬលុបពន្ធនាំចូល
 acrobat
តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាង ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន និងប្រទេសឥណ្ឌា(AIFTA)
 • ព្រះរាជក្រម
 acrobat
 • ប្រកាស
 acrobat
 • កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើត AIFTA
 acrobat
 • តារាងកម្មវិធីអនុញ្ញាត្តអោយប្រើកម្មវិធីកាត់បន្ថយ ឬ លុបពន្ធនាំចូល
 acrobat
តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន អូស្រ្តាលី ណូវ៉ែលហ្សេឡង់(AANZFTA)
 • ព្រះរាជក្រម
 acrobat
 • ប្រកាស
 acrobat
 • កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើត AANZFTA
 acrobat
 • តារាងកម្មវិធីអនុញ្ញាតឱ្យប្រើកម្មវិធីកាត់បន្ថយឬលុបពន្ធនាំចូល
 acrobat