ពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ាន(ATIGA)  acrobat
កិច្ចសហប្រតិ្តបត្តិការ  សេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយរវាងអាស៊ាន  និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (ACFTA)
 • ប្រកាសស្តីពីការកាត់បន្ថយ និង លុបបំបាត់ពន្ធនាំចូល ACFTA
 acrobat
 • កិច្ចព្រមព្រៀង រវាងអាស៊ាន  និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
 acrobat
 •  តារាងកម្មវិធីអនុញ្ញាត្តអោយប្រើកម្មកាត់បន្ថយ ឬ លុបពន្ធនាំចូល
 acrobat
ភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយរវាង ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសជប៉ុន(AJCEP)
 • ព្រះរាជក្រម
 acrobat
 • ប្រកាស
 acrobat
 • កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើត AANZFTA
 acrobat
 • តារាងកម្មវិធីអនុញ្ញាត្តអោយប្រើកម្មវិធីកាត់បន្ថយ ឬ លុបពន្ធនាំចូល
 acrobat
កិច្ចសហប្រតិ្តការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ រវាងអាស៊ាន និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ(AKFTA)
 • ព្រះរាជក្រមស្តីពីតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី រវាងអាស៊ាន និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ
 acrobat
 • កិច្ចព្រមព្រៀង រវាងអាស៊ាន និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ(AKFTA)
 acrobat
 • តារាងកម្មវិធីអនុញ្ញាត្តអោយប្រើកម្មវិធីកាត់បន្ថយ ឬ លុបពន្ធនាំចូល
 acrobat
តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាង ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន និងប្រទេសឥណ្ឌា(AIFTA)
 • ព្រះរាជក្រម
 acrobat
 • ប្រកាស
 acrobat
 • កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើត​ AIFTA
 acrobat
 • តារាងកម្មវិធីអនុញ្ញាត្តអោយប្រើកម្មវិធីកាត់បន្ថយ ឬ លុបពន្ធនាំចូល
 acrobat
តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន អូស្រ្តាលី ណូវ៉ែលហ្សេឡង់(AANZFTA)
 • ព្រះរាជក្រម
 acrobat
 • ប្រកាស
 acrobat
 • កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើត AANZFTA
 acrobat
 • តារាងកម្មវិធីអនុញ្ញាត្តអោយប្រើកម្មវិធីកាត់បន្ថយ ឬ លុបពន្ធនាំចូល
 acrobat