កំណត់សំគាល់៖
  • អត្រាពន្ធនិងអាករដែលបង្ហាញក្នុងគេហទំព័រនេះជាពត៌មានសម្រាប់ជាជំនួយដល់ធុរកិច្ចនិងជាកម្មវត្ថុនៃការកែសម្រួលជាយថាហេតុស្របតាមបច្ចុប្បន្នភាពនៃគោលនយោបាយពន្ធនិងអាករ ។
  • សូមមេត្តាយោងតាមសៀវភៅតារាងពន្ធគយជាធរមាន ។
Note:
  • Duty and tax rate display in this website is only information for the publics and is subject to change​ and update in accordance with​​​ duty and tax policy.
  • Please kindly refer to the official Customs Tariff Book.
carat
Carat
CD
Customs Duty
1,000u
Thousands pieces/items
12u
Dozens
2u
Pair
AHTN
Asean Harmonized Tariff Nomenclature
ET
Export Tax
Exp.
Export
Head.
Heading
HS
Harmonized Commodity Description and Coding System
Imp.
Import
Kg
Kilogram
kWh
Kilowatt-Hour
l
Liter
m
Meter
m2
Square meter
m3
Cubic meter
ST
Special Tax
u
Unit, pieces, items or number
u(jeu/pack)
Pack
VAT
Value Added Tax
pnd
Pending