តបតាមកម្មវត្ថុនិងយោងខាងលើ ខ្ញុំសូមជំរាបជូនលោក លោកស្រីប្រធានថា ដើម្បីឲ្យការគ្រប់គ្រងទំនិញនាំចេញ នាំចូល ស្របទៅតាមសកម្មភាពអនុវត្តជាក់ស្តែង ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យស្ថិតិឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀតនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា សំរេចកែសម្រួល និងបង្កើតបន្ថែមនូវកូដរបបគយ លើតារាងទី១៤  “កូដរបបគយ” នៃសេចត្តីណែនាំ លេខ ១២៧៩ គ.រ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧​ របស់ទីចាត់ការគយនិងរដ្ឋាករ ដូចមានខាងក្រោម ៖

CPC 3 additional codes No.882 dated 13 Oct 2011 ទាយកឯកសារ(PDF)
CPC additional Letter  538 dated 26June2012 for Bonded Warehouse ទាយកឯកសារ(PDF)
CPC amendment No.1293 dated 12 Dec 08 (started on 010109) v1 ទាយកឯកសារ(PDF)

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត