ប្រព្រឹត្តកម្មធម្មតា

ពន្ធ និងអាករ ត្រូវប្រមូលលើទំនិញនាំចេញ នាំចូល​ មុនពេលបញ្ចេញទំនិញទាំងនេះពីគយ លើកលែងតែក្នុងករណីពិសេស ដែលពន្ធ និងអាករត្រូវបានព្យួរ។

ប្រភេទពន្ធ និងអាករប្រមូលដោយគយមានដូចខាងក្រោម៖

លរ. ប្រភេទពន្ធនិងអាករ អត្រាពន្ធ
I. នាំចូល  
ពន្ធគយ ០%; ៧%; ១៥%; ៣៥%
អាករពិសេស ០%; ៤,៣៥%; ៥%; ១០%; ១៥%; ២៥%; ៣០%; ៤៥%; ៥០%
អាករបន្ថែម ០,០២$/លីត្រ លើប្រេងសាំង, ០,០៤$/លីត្រ ចំពោះប្រងម៉ាស៊ូត
អាករលើតម្លៃបន្ថែម ១០%
II. នាំចេញ  
អាករនាំចេញ ០%, ៥%, ១០%, ១៥%, ២០%, ៥០%

ប្រភព៖ តារាងពន្ធគយឆ្នាំ២០១២ បោះពុម្ពលើកទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ

ក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀង កម្មវិធីអនុវត្តន៍
ពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ាន(ATIGA) ច្បាប់និងបទប្បញ្ញតិ្តពាក់ព័ន្ធ

 • ព្រះរាជក្រមលេខ០៨/០៩.០១៧ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៩·
 • ប្រកាសលេខ ២៨៨ សហវ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១១ ស្ដីពី
  ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើកម្មវិធី កាត់បន្ថយ ឬ លុបពន្ធនាំចូល
  របស់កម្ពុជាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ាន។

ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវលុបពន្ធនាំចូលលើគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ត្រឹមឆ្នាំ២០១៥ ដោយមានភាពទន់ភ្លន់ដល់ឆ្នាំ២០១៨ តាមរយៈកម្មវិធីដូចខាងក្រោម​ ៖

 • ៨០%នៃបន្ទាត់ពន្ធគយសរុប​ត្រូវបញ្ចុះមកនៅត្រឹម ០-៥% ត្រឹមថ្ងៃទី០១ ​​ខែមករា​ ឆ្នាំ២០០៩
 • ពន្ធនាំចូលលើផលិតផល Information and Communication Technology-ICT ត្រូវបញ្ចុះមក០%ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០
 • ពន្ធនាំចូលលើផលិតផលកសិកម្មមិនទាន់កែច្នៃ នៅក្នុងបញ្ជីវេទយិត SLត្រូវកាត់បន្ថយ ឬ លុបមក ០-៥%​ នៅឆ្នាំ២០១៧។
 • ពន្ធនាំចូលលើផលិតផលកសិកម្មមិនទាន់កែច្នៃនៅក្នុងបញ្ជីវេទយិតខ្ពស់ HSLត្រូវអនុវត្តតាមអត្រា MFN​​ ជាធរមាន។
 • ពន្ធនាំចូលលើផ្នែកសមាហរណកម្មអាទិភាព Priority Integration Sector-PIS ត្រូវលុបមក០%នៅឆ្នាំ២០១២
 • ពន្ធនាំចូលលើផ្នែកសមាហរណកម្មអាទិភាព​ Priority Integration Sector-PIS Negative List PIS-NL ត្រូវលុបមក០%នៅឆ្នាំ២០១៥។
 • ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាចរក្សាទុកអត្រាពន្ធ ៥% ចំនួន ៧% នៃបន្ទាត់ពន្ធគយសរុប ឬ ស្មើនឹង ៦៦២ បន្ទាត់ពន្ធរហូតដល់ឆ្នាំ២០១៨។
កិច្ចសហប្រតិ្តបត្តិការ  សេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយរវាងអាស៊ាន  និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (ACFTA) ច្បាប់និងបទប្បញ្ញតិ្តពាក់ព័ន្ធ

 • ព្រះរាជក្រមលេខ​ ១២០៧/០៣៣ ​ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧
 • ប្រកាសលេខ ៦៤៥​ សហវ ចុះថ្ងៃទី២២​​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យ​ប្រើកម្មវិធីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិ្តបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយរវាងអាស៊ាន និង​សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។

ផ្លូវធម្មតា  

 • ៥០%នៃបន្ទាត់ពន្ធគយសរុបត្រូវបន្ថយមក០-៥%​ ត្រឹមថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២ និង
 • បន្តលុបពន្ធគយរហូតត្រឹមថ្ងៃទី​០១ ខែមករា​ ២០១៥ ដោយមានភាពទន់ភ្លន់ដល់ឆ្នាំ២០១៨។

បញ្ជីវេទយិត

 • ប្រទេសកម្ពុជាអាចរក្សាទុក ៥០០ បន្ទាត់ពន្ធគយក្នុងបញ្ជី SL ដោយបញ្ចុះមក ០-៥% មុនថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

បញ្ជីវេទយិតខ្ពស់

 • ប្រទេសកម្ពុជាអាចរក្សាទុកមិនលើសពី ៤០%នៃបន្ទាត់ពន្ធសរុបក្នុងបញ្ជីវេទយិតភាពខ្ពស់
កិច្ចសហប្រតិ្តការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ រវាងអាស៊ាន និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ(AKFTA) ច្បាប់និងបទប្បញ្ញតិ្តពាក់ព័ន្ធ

 • ព្រះរាជក្រមលេខ​​  ១២០៧/០៣៤ ​ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧
 • ប្រកាសលេខ ៦១៣សហវ ចុះថ្ងៃទី១៣​​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យ​     ប្រើកម្មវិធីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិ្តការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយរវាងអាស៊ាននិង​សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ។

ផ្លូវធម្មតា​

 • ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវកាត់បន្ថយយ៉ាងតិច៥០%នៃបន្ទាត់ពន្ធគយសរុប ដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវធម្មតា​មក០-៥%មិនឲ្យយឺតជាងខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ និង៩០%នៃបន្ទាត់ពន្ធត្រូវលុបឲ្យបានមុនខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។ បន្ទាត់ពន្ធទាំងអស់ក្នុងបញ្ជី NTត្រូវបញ្ចុះមក ០% ឲ្យបានមុនខែមករា ២០១៨ ដោយមានភាពទន់ភ្លន់ដល់ឆ្នាំ២០២០។

បញ្ជីវេទយិត

 • ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធគយដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីវេទយិតដល់២០%​ មិនឲ្យយូរជាងថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០។ បន្ទាត់ពន្ធទាំងអស់ក្នុងបញ្ជី SLត្រូវកាត់បន្ថយជាបន្តបន្ទាប់មក០-៥% មុនថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។

បញ្ជីវេទយិតខ្ពស់

 • ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធគយស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីវេទយិតភាពខ្ពស់ មិនលើស៥០% នៃបន្ទាត់ពន្ធសរុបឲ្យបានមុនថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤
ភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយរវាង ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសជប៉ុន(AJCEP) ច្បាប់និងបទប្បញ្ញតិ្តពាក់ព័ន្ធ

 • ព្រះរាជក្រមលេខ​ ១០០៩/០១៩ ​ចុះថ្ងៃទី២២​​​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩
 • ប្រកាសលេខ ១៣៧៦ សហវ ចុះថ្ងៃទី៣​​០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យ​         ប្រើប្រាស់កម្មវិធីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយរវាងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិង​ប្រទេសជប៉ុន តាមកម្មវិធីដូចខាងក្រោម។

ផ្លូវធម្មតា​ទី១

 • អត្រាពន្ធគយស្តិតក្នុងបញ្ជី NT1ត្រូវបន្ថយមក ០% នៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០

ផ្លូវធម្មតាទី២

 • ៤០%នៃបន្ទាត់ពន្ធគយត្រូវកាត់បន្ថយដល់៥% ត្រឹមឆ្នាំ២០២០ និង៩០%នៃបន្ទាត់ពន្ធគយត្រូវលុបត្រឹមឆ្នាំ២០២៣ ហើយ ១០០%នៃបន្ទាត់ពន្ធគយត្រូវលុបត្រឹមឆ្នាំ២០២៦។

បញ្ជីវេទយិតខ្ពស់ ឬ ប្រភេទ C

 • ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដាក់៤%នៃ​បន្ទាត់​ពន្ធ​គយ​ក្នុង​ប្រភេទ​ C ឬ បញ្ជីវេទយិតខ្ពស់។

បញ្ជីវេទយិតឬ ប្រភេទ R

 • ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដាក់៨%នៃបន្ទាត់ពន្ធគយក្នុងប្រភេទ R ឬ បញ្ជីវេទយិត។

បញ្ជីលើកលែង ឬ ប្រភេទ X

 • ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដាក់៣%នៃបន្ទាត់ពន្ធក្នុងបញ្ជីលើកលែង។
តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន អូស្រ្តាលី ណូវ៉ែលហ្សេឡង់(AANZFTA) ច្បាប់និងបទប្បញ្ញតិ្តពាក់ព័ន្ធ

 • ព្រះរាជក្រមលេខ​ ១០១០/០១៦ ​ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១០
 • ប្រកាស​លេខ ១១៩៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យ     ប្រើប្រាស់​​កម្ម​វិធី​កាត់​បន្ថយ​ឬ លុបពន្ធ​នាំចូល​របស់ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​ ក្រោម​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​បង្កើត​តំបន់ពា​ណិជ្ជកម្ម​សេរី​អា​ស៊ា​ន​-អូស្រ្តាលី​-ណូវ៉ែល​ហ្សេ​ឡង់​។

ផ្លូវធម្មតា​ទី១ និងទី២

 • ៨៨%នៃបន្ទាត់​ពន្ធ​គយ​ត្រូវ​កាត់​បន្ថយ​នៅ​ឆ្នាំ​២០២១​ សម្រាប់​ផ្លូវធម្មតា​ទី១  និង​២០២៤​ សម្រាប់​ផ្លូវ​ធម្មតា​ទី២​

បញ្ជីវេទយិត

 • ៧%នៃប​ន្ទាត់​ពន្ធ​គយ​សរុប​ត្រូវ​កាត់ប​ន្ថយ​ដល់ ​៥% ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២៥​។

បញ្ជីវេទយិតខ្ពស់

 • ប្រទេសក​ម្ពុជា​អាច​ដាក់​ចំនួន​ ៣.៤៥%​នៃ​បន្ទាត់​ពន្ធ​គយ​សរុប​ក្នុង​បញ្ជី​វេទយិតខ្ពស់។

បញ្ជីលើកលែង

 • ប្រទេសកម្ពុជាអាចដាក់ ១.៥០% នៃបន្ទាត់ពន្ធគយសរុបក្នុងបញ្ជីលើកលែងទូទៅ។
តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាង ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន និងប្រទេសឥណ្ឌា(AIFTA) ច្បាប់និងបទប្បញ្ញតិ្តពាក់ព័ន្ធ

 • ព្រះរាជក្រិត្យលេខ ០២១១/០០៤ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១
 • ប្រកាសលេខ ៣៨៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើកម្មវិធីកាត់បន្ថយ ឬ លុបពន្ធនាំចូលរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រោមកិច្ច
  ព្រមព្រៀងបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន និងប្រទេសឥណ្ឌា។

ផ្លូវធម្មតា​ទី១

 • អត្រាពន្ធគយត្រូវកាត់បន្ថយ ​ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១​ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០

ផ្លូវធម្មតាទី២

 • អត្រាពន្ធគយត្រូវកាត់បន្ថយ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១​ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៩

បញ្ជីវេទយិត

 • អត្រាពន្ធគយត្រូវកាត់បន្ថយ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៩

ផលិតផលពិសេស

 • ដូចជាៈ ប្រេងដូង កាហ្វេ តែខ្មៅ និងម្រេច ដែលត្រូវកាត់បន្ថយចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៩
ភាជាដៃគូសេ​​ដ្ឋកិច្ចគ្រប់ ទូលំទូលាយតំបន់ RCEP
 • ភាព​ជា​ដៃ​គូ​សេ​​ដ្ឋកិ​ច្ច​​ទូលំ​ទូលាយ​តំបន់​ (RCEP) គឺជាកិច្ច​ចរចាពាណិជ្ជកម្មសេរី  (FTA) មួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង១៦៖មានសមាជិកអាស៊ានទាំង ១០ប្រទេស (ប្រ៊ុយណេ កម្ពុជា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា ហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី ថៃ និងវៀតណាម ) និង ប្រទេសទាំងប្រាំមួយទៀត ដែលមានស្រាប់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយអាស៊ាន  (FTAs) មានដូចជាប្រទេសអូស្រ្តាលី ចិន ឥណ្ឌា ជប៉ុន ​​    កូរ៉េ និងនូវែលសេឡង់។ ទាក់ទងជាមួយនឹង RCEP ទាំងប្រាំមួយ ប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិកអាស៊ានទាំងនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន ( AFPs )។
 • បន្ទាប់ពីដំណើរត្រៀមរៀបចំ បណ្តាប្រទេសដែលបានចូលរួមបានចាប់ផ្តើមកិច្ចចរចាជាផ្លូវការ នៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣។  RCEP នឹងគ្របដណ្តប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទំនិញ ពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្ម ការវិនិយោគ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកទេស កម្មសិទ្ធិបញ្ញា  ការប្រកួតប្រជែង ការដោះស្រាយវិវាទ / បញ្ហាផ្លូវច្បាប់ និងបញ្ហារបស់ស្ថាប័ន ព្រមទាំងបញ្ហាផ្សេងទៀតដើម្បីត្រូវបានបញ្ជាក់កំឡុងពេលនៃការចរចានេះ។