ការពិពណ៌នាសង្ខេបនៃមាតិការ ទាញយក
ច្បាប់ស្តីពីគយ  acrobat
អនុក្រឹត្យ​៤៨៨៖​ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ  acrobat
អនុក្រឹត្យ១៧៖​ ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បញ្ជីទំនិញហាមឃាត់​ និងទំនិញជាប់កម្រិតកំណត់  acrobat
ប្រកាស​១០៥៖​ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​ទំនិញ​ដែលបានលើកលែងពន្ធ​និងអាករ  acrobat
ប្រកាស​១០៦៖​ ស្តីពីសន្និធិគយបណ្តោះ​អាសន្ន  acrobat
ប្រកាស១០៧៖​​ ស្តី​ពី​​ការរាយការណ៍​ ការធ្វើ​ចរាចរណ៍​ ការធ្វើសន្និធិ​ និងការដឹកជញ្ជូនទំនិញនាំចេញ  acrobat
ប្រកាស​១០៨៖​ ស្តីពី​ការបង្វិល​សងវិញ​នូវប្រាក់ពន្ធ​អាករ  acrobat
ប្រកាស១០៩៖​ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងទំនិញគ្មានការទាមទារ​  acrobat
ប្រកាស​១១០​៖ ស្តីពីការពង្រីក​វង់អំណាចគយ​  acrobat
ប្រកាស១១១៖​ ស្តីពីការអនុញ្ញាត​ឱ្យបំពេញទម្រង់ការគយ​នៅក្រៅការិយាល័យគយ  acrobat
ប្រកាស១១២៖​ ស្តីពីនិមុត្តិធានា  acrobat
ប្រកាស​១១៣៖​ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឯកសារបញ្ជីគណនេយ្យ​ កំណត់ត្រា​ និងបណ្តា​ពត៌មានផ្សេងទៀត  acrobat
ប្រកាស​១១៤៖​ ស្តីពីការកំណត់មុខទំនិញ​ដែលត្រូវលើកលែងពន្ធនិងអាករ  acrobat
ប្រកាស​១១៥​៖ ស្តីពីការបង្កើតនិងកិច្ចដំណើរការជើងសារគយ  acrobat
ប្រកាស​១១៦៖​ ស្តីពី​ភណ្ឌាគារគយ​មាន​ដែនកំណត់  acrobat
ប្រកាស​១១៧៖​ ស្តីពី​ទំនិញនាំចេញបណ្តោះអាសន្ន  acrobat
ប្រកាស៣៨៧៖ ​ស្តីពី​ការកំណត់តម្លៃគិតពន្ធគយ​(ពេញ)  acrobat
ប្រកាស៣៨៨៖​ ស្តីពីសវនកម្ម​ក្រោយការបញ្ចេញទំនិញពីគយ​  acrobat
ប្រកាសលេខ​៣៨៩៖ ស្តីពី​ការដឹកជញ្ជូន​ ការចែកចាយ​ និងការកាន់រក្សាទុកទំនិញ​ក្នុងដែនគយ​  acrobat
ប្រកាសលេខ​៥០៨៖ ស្តីពី​ការឆ្លង់កាត់គយ  acrobat
ប្រកាសលេខ​៧៣៤៖​ ស្តីពី​នីតិវិធីគយពិសេស​អនុវត្តក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស  acrobat
ប្រកាសលេខ​៧៣៥៖ ស្តីពី​នីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងទំនិញកំណត់ពិសេស  acrobat
ប្រកាស១៤៤៧៖ ស្តីពីបញ្ញត្តិនិងនីតិវិធីប្រតិវេទន៍គយ  acrobat
ប្រកាសលេខ​៩២៨៖ ស្តីពី​ការនាំចូលបណ្តោះសន្ន​តាមរបបប្រវេសន៍កាលិក  acrobat
សេចក្តីណែនាំ​៧៩០៖​ ស្តីពី​នីតិវិធី​ឆ្លងកាត់គយ​  acrobat