អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជាណែនាំនិងជំរុញឲ្យអង្គភាពក្រោមឱវាទបន្តពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យទំនិញនៅតាមព្រំដែន និងការទប់ស្កាត់និងការបង្រ្កាបអំពើរត់ពន្ធ។ សេចក្តីលម្អិតដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងជូនភ្ជាប់៖

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត