ផ្លូវសមុទ្រ/ផ្លូវទន្លេ

នីតិវិធីនៃការនាំចេញទំនិញដោយបំពេញបែបបទនៅមាត់ច្រកផ្លូវសមុទ្រ/ផ្លូវទន្លេ ៖

  • អ្នកនាំចេញ ឬ តំណាងត្រូវធ្វើលិខិតស្នើសុំនាំចេញទំនិញទៅប្រធានអង្គភាពគយនិងរដ្ឋាករ មាត់ច្រកដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារពាក់ព័ន្ធ
  • ប្រធានអង្គភាពគយនិងរដ្ឋាករមាត់ច្រក ពិនិត្យលើពាក្យស្នើសុំនិងឯកសារ​ភ្ជាប់ ព្រមទាំងចុះ ហត្ថលេខាអនុញ្ញាតឲ្យ​នាំចេញតាមសំណើ ប្រសិនបើពុំមានភាពមិនប្រក្រតី
  • ក្រោយពេលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញ អ្នកនាំចេញ​ ឬ តំណាងត្រូវបំពេញនីតិវិធី នៃការបំពេញប្រតិវេទន៍គយ ដូចមានក្នុងនីតិវិធីប្រតិវេទន៍គយ

ការងារស្កែន

រាល់ទំនិញនាំចេញតាមកុងតឺន័រទាំងអស់ត្រូវស្កែន លើកលែងតែ៖

  • ទំនិញនាំចេញដែលជាផលិតផលសម្រេចរបស់វិនិយោគិនវិស័យកាត់ដេរ ដែលបានបំពេញ បែបបទនៅសាខាគយនិងរដ្ឋាករនាំចេញ
  • ទំនិញនាំចេញ ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យរួបវ័ន្តដោយមន្ត្រីគយនៃអង្គភាពគយនិងរដ្ឋាករមាត់ច្រករួច នាពេល ផ្ទុកចូលកុងតឺន័រ
  • ទំនិញនាំចូលសម្រាប់អង្គទូត ឬ អង្គការមានអភ័យឯកសិទ្ធិការទូត អង្គការអន្តរជាតិ អង្គការក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​នានា ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីរាជរដ្ឋាភិបាល
  • ទំនិញដែលទទួលការអនុញ្ញាតដោយឡែកឲ្យរួចពីកាតព្វកិច្ចនេះពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញវត្ថុ
  • កុងតឺន័រទទេ។

ផ្លូវអាកាស

ទំនិញនាំចេញទាំងអស់​    ត្រូវរាយការណ៍នៅការិយាល័យគយ​    ឬ ទីកន្លែងផ្សេងទៀត ទៅតាមការកំណត់ របស់អគ្គនាយកគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា​។​ ទំនិញទាំងនោះ​ នឹងត្រូវរក្សាទុកបណ្តោះអាសន្ននៅទីកន្លែងដែល គ្រប់គ្រងដោយ​រដ្ឋបាលគយ ​(សន្និធិគយបណ្តោះអាសន្ន) រង់ចាំ​បំពេញបែបបទបញ្ចេញទំនិញពីគយ​ មុន នឹងអនុញ្ញាតយកទំនិញចេញ​។

នីតិវិធីបំពេញបែបបទបញ្ចេញទំនិញពីគយ

អ្នកនាំចេញទំនិញទាំងអស់ត្រូវភ្ជាប់ឯកសារពាក់ព័ន្ធដើម្បីបំពេញបែបបទបញ្ចេញទំនិញពីគយដូចមានក្នុងនីតិវិធីប្រតិវេទន៍គយ

ផ្លូវគោក

នីតិវិធីនៃការនាំចេញទំនិញដោយបំពេញបែបបទនៅមាត់ច្រកផ្លូវគោក ៖

  • អ្នកនាំចេញ ឬ តំណាងត្រូវធ្វើលិខិតស្នើសុំនាំចេញទំនិញទៅប្រធានអង្គភាពគយនិងរដ្ឋាករ មាត់ច្រកដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារពាក់ព័ន្ធ
  • ប្រធានអង្គភាពគយនិងរដ្ឋាករមាត់ច្រក ពិនិត្យលើពាក្យស្នើសុំនិងឯកសារ​ភ្ជាប់ ព្រមទាំងចុះ ហត្ថលេខាអនុញ្ញាតឲ្យ​នាំចេញតាមសំណើ ប្រសិនបើពុំមានភាពមិនប្រក្រតី

ក្រោយពេលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញ អ្នកនាំចេញ​ ឬ តំណាងត្រូវបំពេញនីតិវិធីនៃការបំពេញ ប្រតិវេទន៍គយ ដូចមានក្នុងនីតិវិធីប្រតិវេទន៍គយ