ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ

  • លិខិតលេខ ៦៧៣៨ កបទ.សអ/ច្ប.ក៥ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៣ ស្តីពីការអនុញ្ញាតនាំយក សាកសពជនបរទសចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
    • ការនាំចូលសាកសព ពីក្រៅប្រទេសចូលមកកម្ពុជា ក្រុមគ្រួសារសព ត្រូវភ្ជាប់ឯកសារពី ស្ថានទូត​កម្ពុជាតាំងនៅក្នុងប្រទេសនៃសពទទួលមរណៈភាព និង ភ្ជាប់ជាមួយ កំណត់ហេតុ ឬ មូលហេតុ​នៃសាក​សពស្លាប់​នៃប្រទេសនាំចេញ
    • ការនាំយកសាកសពជនជាតិរបស់ខ្លួន ឬ ក្រុមគ្រួសារដែលបានទទួលមរណៈភាព នៅក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា ដោយសារជំងឺ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរ ឬ ករណីផ្សេងទៀត ត្រូវស្នើសុំទៅក្រសួងការបរទេសនិងសហ​ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាជាមុន មុននឹងធ្វើការអនុញ្ញាតិឲ្យនាំយកសាកសពជនបរទេស​ចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។