ច្បាប់និងបទប្បញ្ញតិ្តពាក់ព័ន្ធ

  • លិខិតលេខ ០០៥ សហវ ចុះថ្ងៃទី០២​ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០០ ស្តីពីការកែសំរួលបែបបទគ្រប់គ្រង ការនាំចូលទំនិញតាមរបប អាគារលក់ទំនិញរួចពន្ធ Duty Free Shop
  • លិខិតលេខ ១០០៦ គរ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៤ ស្តីពីបែបបទគ្រប់គ្រងការនាំចូលទំនិញ តាមរបបអាគារលក់ទំនិញរួចពន្ធ Duty Free Shop

បែបបទនៃការនាំចូល

  • ត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតនាំចូលដែលចេញដោយ អគរ (នាយកដ្ឋានរដ្ឋាករ)​រាល់ពេលនាំចូល
  • ត្រូវមានឃ្លាំងសម្រាប់ស្តុក និងអាគារលក់ទំនិញរួចពន្ធដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មស្របតាម កិច្ចសន្យា
  • ការបំពេញបែបបទនាំចូល ការបង់កម្រៃ Duty Free​ ត្រូវធ្វើនៅមាត់ច្រកនាំចូលតាមបណ្តា ការិយាល័យសាខាគយនិងរដ្ឋាករពាក់ព័ន្ធតាមច្បាប់និងនីតិវិធីជាធរមាន។

ការធ្វើចរាចរទំនិញរួចពន្ធ

        រាល់ការដឹកជញ្ជូនចរាចរទំនិញរួចពន្ធ គ្រប់ប្រភេទឆ្លងកាត់ផ្ទៃក្នុងប្រទេស ត្រូវអមភ្ជាប់ជាមួយនូវលិខិត អនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនដែលចេញដោយ អគរ ហើយក្នុងករណីដែលអាជ្ញារធរគយមានសមត្ថកិច្ចយល់ថា ចាំបាច់ មន្រ្តីគយនិងរដ្ឋាករយ៉ាងតិចពីររូប អមឃ្លាំមើលទំនិញទាំងនោះ រហូតដល់គោលដៅអាជីវកម្ម ស្របច្បាប់នានា។

កាតព្វកិច្ចរបស់អាជីវករ

  • អាជីវករលក់ទំនិញរួចពន្ធទាំងអស់ ត្រូវគោរពនិងអនុវត្តឲ្យបានល្អ និងទាន់ពេលវេលាតាមខ្លឹមសារ នៃសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ​០០៥សហវ ខាងលើ
  • ត្រូវបង្កការងាយស្រួល និងការសហការខ្ពស់ជាប្រចាំជាមួយមន្រ្តីមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ផ្នែក
  • ផ្ញើរបាយការណ៍ជាប្រចាំតាមគំរូដែលណែនាំដោយ អគរ ឲ្យបានទៀងទាត់មកនាយកដ្ឋានរដ្ឋាករ
  • កត់ត្រាឲ្យបានច្បាស់លាស់លើវិក្កយបត្រលក់ចេញនូវយថាប្រភេទ បរិមាណទំនិញ ព្រមទាំងអត្តសញ្ញាណអតិថិជនដែលបានទិញប្រចាំថ្ងៃនីមួយៗ។