អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា សូមប្រកាសសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថា កន្លងមកមាន
ជនខិលខូចមួយចំនួនបានលួចនាំចូលរថយន្តកាត់ជាកំណាត់ៗដោយបន្លំជាគ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត

រួចយកមកផ្គុំដំឡើងក្នុងស្រុកខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេស នៅតាមបណ្តាយានដ្ឋាននានានៅ
រាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្ត-ក្រុងមួយចំនួន។

សេចក្តីលម្អិតដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងជូនភ្ជាប់។

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត