សូមជូនពរ ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការគយនិងរដ្ឋាករ និងបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាទាំងអស់ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០២១

OfficersGDCE Wish 2021 (2)

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត