សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យប្រតិវេទន៍គយអាស៊ាន (ACDD) ក្នុងទម្រង់អេឡិចត្រូនិក នៃប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយអាស៊ាន ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ

Untitled

 

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត