សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាថ្នាក់ជាតិ ក្រោមគម្រោងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម

 

image_2020-12-30_19-33-12 image_2020-12-30_19-33-19 image_2020-12-30_19-33-26

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត