គណៈកម្មការជ្រើសរើសភ្នាក់ងារគយនិងរដ្ឋាករព្រំដែន សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជនដែលជាសិស្សឬនិស្សិតទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា មានតម្រូវការជ្រើសរើសភ្នាក់ងារគយនិងរដ្ឋាករព្រំដែន ចំនួន ៥០០នាក់ តាមរយៈការប្រឡងប្រជែងជាសាធារណៈ ទៅតាមកូតារាជធានី-ខេត្តនីមួយៗដូចមានចែងក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ជាមួយនេះ។

ទាញយកឯកសារ PDF

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត