សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ២៥៧៥/១៩ អគរ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានដើមកំណើតទំនិញដែលបានកែសម្រួលក្រោមពិធីសារធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលាយ និងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនទៀតក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌនេះរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន)​ និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសេចក្តីជូន​ដំណឹង សេចក្តីជូន​ដំណឹង​ សេចក្តីជូន​ដំណឹង​

ទាញយកឯកសារ (PDF)

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត