សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការប្រតិវេទន៍គយ(ឯកសាររដ្ឋបាលតែមួយ) តាមមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនីក នៅការិយាល័យត្រួតពិនិត្យគយអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប និងការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករបឹងត្រកួន ដែលមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ តទៅ។

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត