សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធអាករ ដោយស្ម័គ្រចិត្តលើយានយន្តគ្រប់ប្រភេទមានស្រាប់ក្នុងប្រទេស ដែលមិនបានបំពេញកាតព្វពន្ធអាករនាំចូលដោយហេតុផលផ្សេងៗ ទោះបីកំពុងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬកំពុងស្ថិតក្នុងអាជីវកម្មដ្ឋាននានា។

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត