អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា(អគរ) សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនដែលជាម្ចាស់យានយន្តគ្មានពន្ធគ្រប់ប្រភេទ ដែលមិនទាន់បានចូលមកបង់ពន្ធនិងអាករដោយស្ម័គ្រចិត្ត ឲ្យបានជ្រាបថា ការទទួលបង់ពន្ធអាករយានយន្តក្នុងដំណាក់កាលអនុគ្រោះលើប្រាក់ពិន័យ បានឈានកាន់តែកៀកជិតដល់ពេលបញ្ចប់ហើយ ដែលបន្ទាប់ពីនោះ គឺជាដំណាក់កាលនៃប្រតិបត្តិការបង្ក្រាប និងបង្ខំឲ្យបង់ពន្ធ អាករ និងប្រាក់ពិន័យ ដោយពុំមានការអនុគ្រោះបន្តទៀតឡើយ។

សូមទាញយកឯកសារជា PDF

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត