អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាកន្លងមកថ្មីៗនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យម្ចាស់រថយន្តចង្កូតស្តាំគ្មានពន្ធមានស្រាប់ក្នុងប្រទេសអាចធ្វើការបង់ពន្ធបាន ដោយមិនបាច់ប្តូរចង្កូត ដោយបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការចុះបញ្ជីជាមុនក្នុងរយៈពេល១ខែ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១៨ ខែមករាដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ពៈ ឆ្នាំ២០១៦។  ក្នុងរយៈពេលនេះ  មានម្ចាស់រថយន្តចង្កូតស្តាំគ្មានពន្ធជា ច្រើនបានចូលមកចុះបញ្ជីនិងកក់ប្រាក់ចំនួន ២០% នៃប្រាក់ពន្ធសរុបរួចហើយ ។ សេចក្តីលម្អិតដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងជូនភ្ជាប់

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត