សេចក្តីជូនដំណឹងដល់សាធារណជនដែលជាម្ចាស់យានយន្តគ្មានពន្ធគ្រប់ប្រភេទពាក់ព័ន្ធនឹងកាលបរិច្ឆេទនៃការអនុគ្រោះទទួលការបង់ពន្ធនិងអាករដោយស្ម័គ្រចិត្ តនិងការបង់ពន្ធបង្គ្រប់បន្ទាប់ពីការកក់ប្រាក់ពន្ធ ២០% ដែលនឹងឈានដល់កាលបរិច្ឆេទកំណត់ចុងក្រោយនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ

Announcement

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត