សេចក្តីជូនដំណឹងដល់សាធារណជនជាម្ចាស់យានយន្តគ្មានពន្ធគ្រប់ប្រភេទដែលមិនទាន់ចូលមកបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធនិងអាករដោយស្ម័គ្រចិត្ត

announcement

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត