កន្លងមកអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា បានសង្កេតឃើញនូវភាពអសកម្ម ឬភាពរើសអើងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ប្រព្រឹត្តកម្មបែបបទគយតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិគយជាធរមាន ដែលបង្កឲ្យមានភាពស្រពេចស្រពិលនិងប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសធុរកិច្ចសមធម៍ ដែលជាធាតុចូលដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគនិងការប្រណាំងប្រជែងដោយសមធម៍ក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ទាញឯកសារ PDF

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត