អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជាណែនាំនិងជំរុញឲ្យអង្គភាពក្រោមឱវាទប្រឹងប្រែងប្រមូលពន្ធ និងអាករឲ្យកាន់តែសកម្ម និងត្រឹមត្រូវទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន ដើម្បីបន្តអនុវត្តផែនការចំណូលឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ​ ។ សេចក្តីលម្អិតដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងជូនភ្ជាប់៖

13668653_1079732468746819_4488364465158708617_o

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត