អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលអត្រាអាករនាំចេញលើមុខទំនិញកៅស៊ូដែលមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តពីថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ តទៅ

Anukret 35 on rubber export tax adjustment 04-03-16 (2)_Page_1

Anukret 35 on rubber export tax adjustment 04-03-16 (2)_Page_2

 

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត