អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែសម្រួលអត្រាអាករពិសេស និងអត្រាអាករនាំចេញលេីមុខទំនិញមួយចំនួន។ សេចក្តីលម្អិតដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងជូនភ្ជាប់៖

ទាញយកព័ត៌លំអត់ ឯកសារ PDF

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត