អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (World Trade Organization)

កម្ពុជាបាន​ដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិក​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤។  ក្រោយពី​មាន​ការបន្ទូរបន្តយ​ការ​រិតត្បិត​លក្ខខណ្ឌសមាជិកភាពប្រទេសមាន​ការ​អភិវឌ្ឍតិចតួច​របស់អង្គការនេះក្រោម​សេចក្ដីថ្លែងការ​ Doha Declaration ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០១ កម្ពុជា​បាន​ចូលជាសមាជិកនៃ​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៣នៅឯសន្និសិទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី Cancun Ministerial Conference។ ប៉ុន្តែសមាជិកភាព​នេះ​មិនត្រូវបាន​ចាប់អនុវត្តនៅឡើយមកទល់ឆ្នាំក្រោយដោយ​ភាពជាប់គាំងនយោបាយក្រោយខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០០៣ បាន​រារាំងមិនអោយ​មាន​ការធ្វើសច្ចាប័នសមាជិកភាព​នេះ។

អង្គការ​គយពិភពលោក (World Customs Organization)

ប្រទេសកម្ពុជា​គឺជាសមាជិកមួយ​នៃ​អង្គការគយពិភពលោក។ លិខិតុបករណ៍ចូលជាសមាជិក​របស់​
កម្ពុជាត្រូវបាន​ចុះហត្ថលេខាដោយ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ​ និងត្រូវ​បានបញ្ជូន​ទៅ​កាន់ក្រសួង​ការបរទេស​នៃប្រទេស​ប៊ែលហ្សិច។ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០១ កម្ពុជាបានក្លាយទៅ​ជា​សមាជិក​ក្នុង​សទ្ធិសញ្ញា​បង្កើត​ក្រុមប្រឹក្សា​សហប្រតិបត្តិការគយ (Customs Cooperation Council; CCC) ដែលធ្វើអោយប្រទេស​នេះក្លាយទៅជា​សមាជិកនៃ​អង្គការគយ​ពិភពលោកទី ១៥៥ ដែលធ្វើអោយ​ចំនួន​ប្រទេសនៅ​តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិចដែល​ជាសមាជិក​នៃអង្គការ​នេះកើនឡើងទៅដល់ ២៤។

អាស៊ាន (ASEAN)

ប្រទេសកម្ពុជា​បាន​ក្លាយជា​សមាជិក​របស់​សមាគមប្រជាជាតិ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៩។ សហគមន៍អាស៊ាន (ASEAN Community) មានសសរស្ដម្ភ​ចំនួន ៣៖ សហគមន៍​សន្តិសុខ​អាស៊ាន, សហគមន៍​សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន, និង​សហគមន៍សង្គម-វប្បធម៌អាស៊ាន។

សហគមន៍​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាននិងបង្កើត​នូវ​ទីផ្សារ និង​មូលដ្ឋានផលិតកម្មតែមួយរបស់អាស៊ាន​ ដែលនឹង​ធ្វើអោយអាស៊ាន​កាន់តែមានសក្ដានុពល និង​ភាពប្រកួតប្រជែង​ខ្ពស់​ជាមួយ​នឹង​យន្តការ​ និង​វិធានការក្នុង​ពង្រឹង​ការអនុវត្ត​កិច្ច​ព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ច​ដែលមានស្រាប់, បង្កើន​សំទុះសមាហរណកម្មតំបន់លើ​វិស័យ​អាទិភាព, សម្របសម្រួល​លំហូរធុរជន, ពលករជំនាញ និង ធនធានមនុស្ស, ព្រមទាំង​ពង្រឹង​នូវ​យន្តការស្ថាប័ន​របស់​អាស៊ាន។

ទីផ្សារ និងមូលដ្ឋាន​ផលិតកម្មរួមរបស់អាស៊ានមាន​ធាតុសំខាន់ ៥គឺ៖ (១) លំហូរដោយសេរី​នូវ​ទំនិញ, (២) លំហូរ​ដោយសេរី​នូវ​សេវាកម្ម, (៣) លំហូរដោយសេរីនូវ​វិនិយោគ, (៤) លំហូរដោយសេរីនូវមូលធន, និង (៥) លំហូរដោយសេរី​នូវពលករជំនាញ។ ទីផ្សារ និងមូលដ្ឋាន​ផលិតកម្មរួមរបស់អាស៊ានមាន​ផ្នែកសំខាន់ពីរគឺ៖ វិស័យអាទិភាព​សម្រាប់សមាហរណកម្ម និង ចំណីអាហារ, កសិកម្ម, និង​រុក្ខាសាស្ត្រ។

មហាអនុតំបន់​មេគង្គ (Great Mekong Sub-Region; GMS)

ប្រទេសកម្ពុជា​គឺជា​សមាជិក​ដ៏សកម្ម​នៅក្នុង​កម្មវិធីមហាអនុតំបន់មេគង្គ​ចាប់តាំង​ពីបាន​បង្កើតឡើង​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩២។ សនិ្នសិទ​ថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីលើកទី១១ត្រូវបាន​ប្រារព្ធនៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា​ក្នុងខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០០២។ កិច្ចប្រជុំមហាអនុតំបន់​មេគង្គបានប្រារព្ធទៅ​នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា​ក្នុងខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០០២។ កម្ពុជា​ត្រូវបាន​ចាត់ទុកថា​ជាប្រទេស​ដែលមានសារៈសំខាន់​ក្នុង​ការ​ពង្រឺង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​តំបន់ GMS ដោយហេតុថា​ប្រទេសនេះ​មានទីតាំង​ភូមិសាស្រ្ត​កណ្ដាលក្នុង​ផ្នែក​ខាងក្រោមនៅ​ទន្លេមេគង្គ។ កម្ពុជា​ក៏ជាប្រទេសដែលស្ថិត​នៅកណ្ដាលក្នុង​តំបន់សេដ្ឋកិច្ច​ GMS ខាងត្បូង​ ដែល​ដើរតួ​ជា​តំណយុទ្ធសាស្រ្ត​រវាង​ប្រទេសថៃ​និង​វៀតណាម​តាមរយៈ​ផ្លូវ​ហាយវ៉េក្នុងតំបន់ និងផ្លូវ​រថភ្លើងនាពេលអនាគត។

ប្រទេសកម្ពុជាក៍ជា​អ្នកចូលរួមសកម្ម​ក្នុង​កិច្ចផ្ដួចផ្តើម​តំបន់​អភិវឌ្ឍត្រីកោណ​ជាមួយ​នឹងប្រទេសឡាវ និង​វៀតណាម​ និង ក្នុងតំបន់ត្រីកោណ Emerald Triangle Initiative ជាមួយនឹងប្រទេសថៃ និងឡាវ។ កម្ពុជា​ជា​ភាគី​ចំបងក្នុង​ការ​អនុវត្ត​កិច្ចសម្រួល​ពាណិជ្ជកម្ម និងការ​ដឹកជញ្ជូន​​ដំបូង​ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ GMS ជាពិសេស​នៅតាមតំបន់ព្រំដែន អារ៉ាញយ៉ាប្រ៉ាថេត-ប៉ោយប៉ែត និង បាវ៉ិត-ម៉ុកបៃ។