តួនាទី

 • ជាស្ថាប័នជំនាញពាក់កណ្តាលប្រដាប់អាវុធ
 • មានសមត្ថកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ត្រួតពិនិត្យប្រមូលពន្ធអាករនិងកំរៃគ្រប់ប្រភេទលើទំនិញនាំចេញនិងនាំចូល

ភារកិច្ច

 • គ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យ និងប្រមូលពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទលើទំនិញនាំចេញនិងនាំចូល
 • បង្ការ និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសបទល្មើសគយ
 • បង្កការងាយស្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ

នាយកដ្ឋានក្រោមឱវាទ អគរ

លេខាធិការដ្ឋាន

 • ស្រាវជ្រាវ ពិនិត្យ សិក្សា ធ្វើរបាយការណ៍ និង ជូនយោបល់ជាប្រចាំលើរាល់ការងារចាំបាច់​នានាជូនអគ្គនាយកនៃ អគរ
 • រៀបចំ តាក់តែង ចងក្រង ថែរក្សានូវបណ្ដា​ឯកសារនានា​តាមការចាំបាច់​របស់អគ្គនាយក នៃអគរ
 • ត្រួតពិនិត្យ​បណ្ដាឯកសារ សេចក្ដីព្រាងសំណើ សំណុំលិខិតផ្សេងៗ ឬ​កំណត់បង្ហាញមតិនានា​មុននឹង​បញ្ជូន​ទៅសុំការ​សម្រេចពីថ្នាក់ដឹកនាំ​នៃ អគរ
 • រៀបចំ គ្រប់គ្រងការងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង​អង្គភាពគយនិងរដ្ឋាករ និងបំពេញ​បេសកកម្ម​ផ្សេងទៀត តាមការកំណត់​ជាក់ស្ដែងរបស់អគ្គនាយកនៃ អគរ ។

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងគ្រប់គ្រង

 • រៀបចំ និងចាត់ចែងការងារគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការគយនិងរដ្ឋាករ ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការគ្រប់គ្រង ស្ថិតិ អនុលោមភាព ការផ្លាស់ប្ដូរ-ផ្ទេរភារកិច្ច និងឋានៈ ការលើកសរសើរ ឬ​ ដាក់វិន័យ និងការរៀបចំគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងក្របខ័ណ្ឌបៀវត្សរ៍ ប្រាក់កម្រៃ របបឧបត្ថម្ភ និងរបបសម្រាកលំហែផ្សេងៗ
 • រៀបចំនិងចាត់ចែង​ការងារបណ្ដុះ​បណ្ដាល​មន្ត្រីរាជការ​គយនិងរដ្ឋាករ ក៏ដូចជា​មន្ត្រីរាជការ​នៃអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងទៀត ព្រមទាំង​ផ្នែកឯកជនផងដែរ ក្នុងករណីចាំបាច់
 • គ្រប់គ្រងការទទួល ការបញ្ជូន និងការចែកចាយឯកសារផ្លូវការផ្សេងៗ​
 • ទទួលបន្ទុក​ការងារ​រដ្ឋបាល​ផ្សេងទៀត រាប់បញ្ចូល​ទាំងការ​កសាង​របាយការណ៍ ការវាយតំលៃ​ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ​ និងការចេញ​លិខិតឧទ្ទេសនាម ឬ​ លិខិតបញ្ជាបេសកកម្មផ្សេងៗ
 • គ្រប់គ្រងស្ថិតិការប្រើប្រាស់អាវុធក្នុងអង្គភាព
 • ទទួលខុសត្រូវ គ្រប់គ្រងការងាររបស់ អគរ ពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ ការចូលរួមកសាង និងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តផែនការចំណូល -ចំណាយ ការទូទាត់នានា ការគ្រប់គ្រងតម្រូវការ ការទិញ ការបែងចែក និងការថែរក្សាសម្ភារ និងបរិក្ខារព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗរបស់ អគរ
 • បំពេញបេសកកម្មផ្សេងទៀត តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

នាយកដ្ឋានផែនការ បច្ចេកទេស និងកិច្ចការអន្តរជាតិ

 • លើកឡើងនូវគោលនយោបាយសមស្រប ពាក់ព័ន្ធ​នឹងនីតិវិធី​នៃការប្រមូលពន្ធ​និងអាករ​ ការកំណត់​គោលដៅ​ ប្រមូលចំណូល និង ការកសាងនូវ​ផែនការមេ និងផែនការសកម្មភាព​របស់អង្គភាពគយ​និងរដ្ឋាករ
 • គ្រប់គ្រងការកសាង ការស្រាវជ្រាវ និងចូលរួមតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិ និងគោលនយោបាយទាំងឡាយ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹកតារាងពន្ធគយ ការកំណត់តម្លៃគិតពន្ធគយ ឬអាករគយលើទំនិញនាំចេញ-នាំចូល កាវិវត្តនៃការកំណត់ដើមកំណើតទំនិញ អោយបានទាន់ពេលវេលា និងស្របតាមការវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការកែសម្រួលចំណាត់ថ្នាក់ទំនិញ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ពីការសម្រួល នានា ការកសាងវិធីសាស្ត្រវិភាគ និងគ្រប់គ្រងមន្ទីរពិសោធន៍គយនានា
 • កសាង និងគ្រប់គ្រងការអនុវត្តនូវផែនការ​អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យាគយ​ ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធ​នឹងការ​ធ្វើ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​នីតិវិធីគយ ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងស្រង់ ប្រមូល និងរក្សាទិន្នន័យស្ថិតិនាំចេញ -នាំចូល ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ និង ថែរក្សាប្រព័ន្ធទាំងនោះ
 • ស្រាវជ្រាវ និងកែសម្រួលជាប្រចាំនូវបញ្ជីតម្លៃគិតពន្ធឬអាករគយសម្រាប់ពិចារណា លើទំនិញនាំចេញ -នាំចូល តម្លៃរូបិយប័ណ្ណ អត្រាប្ដូរប្រាក់អោយបានសមស្របតាមភាពជាក់ស្ដែង សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានពិចារណានិងសម្រេចចិត្តក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់អង្គភាពគយ និងរដ្ឋាករមូលដ្ឋាន
 • បំពេញតួនាទី​ ពិនិត្យ និងផ្ដល់​យោបល់លើការងារ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹងបច្ចេកទេសគយ​ ជាពិសេស​លើការងារ​កំណត់​តម្លៃ​គិតពន្ធគយ ដើមកំណើត និងចំណាត់ថ្នាក់​ទំនិញ និងចូលរួម​ធ្វើសវនកម្ម​លើការងារខាងលើនេះ ព្រមទាំង​ការងារជម្រះបញ្ជីផ្សេងៗទៀត
 • បំពេញតួនាទី​ជាមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចការអន្តរជាតិ ពាក់ព័ន្ធនឹង​វិស័យគយជារួម
 • សិក្សា និងវិភាគព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ​នឹងសេដ្ឋកិច្ច​ និង ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ដោយប្រៀបធៀបជាមួយនឹង​ទិន្នន័យ​របស់រដ្ឋបាល គយ​នៃប្រទេស​ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុងតំបន់និងពិភពលោក
 • សម្របសម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​អង្គការគយពិភពលោក រដ្ឋបាលគយ​ផ្សេងទៀតនិងជាមួយ​អង្គការ​នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យគយ
 • សម្របសម្រួល និងចូលរួមសហការជាមួយ​អង្គភាពពាក់ព័ន្ធនៃក្រសួង-ស្ថាប័ន​រាជរដ្ឋាភិបាល ​ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ​ សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច​ និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
 • ចូលរួមឃ្លាំមើល និងវាយតម្លៃ​ប្រសិទ្ធភាព​នៃប្រតិបត្តិ​ការគយ
 • បំពេញបេសកកម្មផ្សេងទៀត តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

នាយកដ្ឋានបង្ការ និងបង្រ្កាបបទល្មើស

 • សហការកសាងគោលនយោបាយ​បម្រើអោយ​ការស្រាវជ្រាវ​ និងបង្ក្រាបអំពើរត់ពន្ធ​ និងគេចពន្ធ​គ្រប់ប្រភេទ និងបទល្មើស​ផ្សេងទៀតទូទាំង​ដែនគយ
 • ចាត់តាំងបណ្ដាញ​ស្រាវជ្រាវសម្ងាត់ និងកម្លាំងពិសេសសម្រាប់ទប់ស្កាត់​ និងបង្ក្រាបរាល់​អំពើល្មើសច្បាប់គយ​ និងអំពើល្មើសផ្សេងទៀត
 • រក្សាទុកទំនិញ ដែលឃាត់ទុកបណ្តោះអាសន្ន​ រង់ចាំការ​សម្រេច​វិនិច្ឆ័យ​ជាស្ថាពរ​ពីអង្គការ​មានសមត្ថកិច្ចនានា​ និងចាត់ចែងទំនិញទាំងនោះ​តាមមុខសញ្ញាដែលបានកំណត់
 • ចាត់តាំងក្រុមប្រតិបត្តិ​ការស្រាវជ្រាវ និងបង្ក្រាបអំពើរត់ពន្ធ​ ធ្វើសកម្មភាព​តាមគោលដៅ​សំខាន់ៗ ចាំបាច់​នៅទូទាំង​ប្រទេស តាមបទបញ្ជាផ្ទាល់​របស់អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន​គយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា
 • ជាមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការ​ និងគ្រប់គ្រង ប្រមូល ចងក្រងរាល់ព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ទំនិញ បុគ្គល មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និងល្បិចល្មើស​គ្រប់ប្រភេទ​ពីបណ្ដាប្រភពក្នុងប្រទេស​និងអន្តរជាតិ​ ព្រមទាំងធ្វើការវិភាគ​ និងវាយតម្លៃ​ហានិភ័យលើព័ត៌មាន​ទាំងនេះ សម្រាប់បម្រើអោយការងារ បង្ក្រាបអំពើរត់ពន្ធ​ និងបទល្មើស​ផ្សេងទៀតរបស់ស្ថាប័ន​មានសមត្ថកិច្ច​ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​និងសមភាគីបរទេសផងដែរ
 • បំពេញបេសកកម្មផ្សេងទៀត តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

នាយកដ្ឋានកិច្ចការច្បាប់ សវនកម្ម និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

 • សហការស្រាវជ្រាវ​ និងផ្ដល់យោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាង​បទប្បញ្ញត្តិ​គយនានា​ ព្រមទាំង​បទប្បញ្ញត្តិ​ផ្សេងទៀត​ដែលទាក់ទង​ទៅនឹងកិច្ច​ប្រតិបត្តិ​ការគយ
 • ទទួលបន្ទុក​ត្រួតពិនិត្យ​ការអនុវត្ត​បទប្បញ្ញតិ្ត​គយនានា ព្រមទាំង​បទប្បញ្ញត្តិ​ផ្សេងទៀត ដែល​ទាក់ទងទៅនឹង​កិច្ចប្រតិបត្តិការ​គយ និងការធ្វើវិសោធនកម្ម ឬ​ ការកែសម្រួលបទប្បញ្ញត្តិ​គយ
 • ទទួលបន្ទុកពិនិត្យ​ និងចូលរួម​ពិនិត្យ​សំណើសុំបង្កើត​ភណ្ឌាគារ​គយមានដែនកំណត់​តំបន់រួច​ពន្ធ​ សេវាកម្ម​ជើងសាគយ និងបណ្ដាអាជីវកម្មដ្ឋានប្រហាក់ប្រហែល និងចាត់ចែងគ្រប់គ្រង​ត្រួតពិនិត្យ​ទីកន្លែង និង​សេវាកម្ម​ទាំងនេះ ដោយអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ​ច្បាប់ និងកិច្ចសន្យាជាធរមាននានា
 • សម្រុះ​សម្រួលបទល្មើសគយ​ និងវិវាទផ្សេងទៀត ដោយផ្ដល់យោបល់សម្រាប់​បម្រើអោយ​ការវិនិច្ឆ័យ​រាល់​អំពើល្មើសច្បាប់គយនានា ដាក់ជូនអគ្គនាយកនៃ អគរ ពិនិត្យនិងសម្រេច​ស្របតាម​បញ្ញត្តិ​នៃច្បាប់ស្ដីពីគយ
 • ទទួលពិនិត្យ​ និងវាយតម្លៃ​នូវរាល់​ការតវ៉ានានា​របស់ផ្នែកឯកជននានា ក្នុងនាមជា​អង្គភាព​ទំនាក់ទំនង​សាធារណៈ​របស់ អគរ ក្នុងគោលដៅ​រក្សា​តុល្យភាព​រវាងប្រសិទ្ធភាព​នៃការអនុវត្ត​បទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ជាធរមាន​ និងកិច្ចសម្រួល​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ
 • កសាង និងត្រួតពិនិត្យ​ការអនុវត្ត​ផែនការ​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ ដើម្បីកំណត់​មុខសញ្ញា​ដែលមាន​ហានិភ័យខ្ពស់
 • ប្រមូល វិភាគ​ វាយតម្លៃ​ និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និង ទិន្នន័យពីប្រភព​នានា​បញ្ចូល​ក្នុងប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រងភាព​ជឿជាក់លើធុរជន និងប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​ជ្រើសរើសហានិភ័យ
 • តាមដានការអនុវត្ត​កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរស្ថាប័ន​ជាមួយនឹង​ភ្នាក់ងារ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ផ្សេងទៀត ដោយ​អនុលោមតាម​គោលនយោបាយ​នៃកិច្ច​សម្រួលពាណិជ្ជកម្ម​តាមរយៈការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ​
 • កសាងផែនការ​ និងចាត់ចែង​ធ្វើសវនកម្ម​លើអាជីវកម្មដ្ឋាន​ ដែលមានហានិភ័យ​ខ្ពស់​នានា​តាមការ​កំណត់​របស់អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
 • បំពេញបេសកកម្មផ្សេងទៀត តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

នាយកដ្ឋានរបបគយ

 • ចូលរួមរៀបចំគោលនយោបាយគ្រប់គ្រង សកម្មភាពវិនិយោគ និងសកម្មភាព នាំចេញ-នាំចូលទំនិញរបស់អង្គការ ស្ថានទូត ស្ថាប័នរដ្ឋ និងបុគ្គលផ្សេងៗទៀតតាមរបបគយអនុគ្រោះ
 • ត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងការចេញលិខិតអនុញ្ញាតនាំចេញ-នាំចូលទំនិញតាមរបបគយអនុគ្រោះនានា តាមការកំណត់របស់ អគរ ព្រមទាំងមានភារកិច្ចតាមដានត្រួតពិនិត្យ ការប្រើប្រាស់សម្ភារ បរិក្ខារ និងទំនិញគ្រប់ប្រភេទដែលទទួលបានការអនុគ្រោះនានាតាមទិសដៅដែលបានកំណត់
 • ចាត់ចែងត្រួតពិនិត្យជាក្រោយលើប្រតិវេទន៍ និងឯកសារភ្ជាប់ ហើយសរុបលទ្ធផល​និងលើកឡើងនូវវិធាន​ការសមស្របក្នុងករណីចាំបាច់
 • បំពេញបេសកកម្មផ្សេងទៀត តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

នាយកដ្ឋានរដ្ឋាករ

 • លើកឡើងនូវគោលនយោបាយពន្ធនិងអាករ ការគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម ការនាំចេញ-នាំចូល ការធ្វើចរាចរចែកចាយ ឬការធ្វើសន្និធិផលិតផលតេលសិលា និងផលិតផលជាប់អាករពិសេស ផ្សេងទៀត តាមការកំណត់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • កសាងនូវផែនការ​មេ និងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យ​រដ្ឋាករ និងសម្រាប់កិច្ចសម្រួល ពាណិជ្ជកម្មតាមរបបគយនីមួយៗរបស់អង្គភាពគយនិងរដ្ឋាករ
 • គ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យបែបបទនាំចេញ-នាំចូល ការប្រមូលពន្ធនិងអាករ ការចែកចាយ ការដឹកជញ្ជូន ចរាចរ សនិ្នធិផលិតផលតេលសិលានៅទូទាំងប្រទេស នៅតាមមណ្ឌលឃ្លាំង ឬ​ អាជីវកម្មដ្ឋានផ្សេងៗ
 • គ្រប់គ្រងកិច្ចដំណើរកា​​​​រ​របស់បណ្ដាអាជីវកម្មដ្ឋានផលិតទំនិញ​ជាប់អាករពិសេស ហាងលក់ទំនិញរួចពន្ធ​ ការធ្វើបែបបទភណ្ឌិកាប្រៃសណីយ៍ តាមការ​កំណត់​របស់ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និងហិរញ្ញវត្ថុ​ ព្រមទាំង​ចូលរួម​សហការជាមួយ​សមត្ថកិច្ច​ពាក់ព័ន្ធ​ ស្រាវជ្រាវ​ និងបង្ក្រាបបទ​ល្មើសគយ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹងប្រតិបត្តិការ​អាជីវកម្ម​ទាំងនេះ
 • បំពេញបេសកកម្មផ្សេងទៀត តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងតំបន់រួចពន្ធ

 • ចូលរួមរៀបចំ​គោលនយោបាយ​គ្រប់គ្រងកិច្ចដំណើរការតំបន់​រួចពន្ធនានា​ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ ជាពិសេសបណ្ដាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងអស់ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់​ និងបទប្បញ្ញត្តិ​ពាក់ព័ន្ធ​​ ជាធរមាន​ ការអនុវត្ត​ល្អបំផុត​ជាអន្តរជាតិ​ និងអនុសញ្ញា​ទីក្រុងក្យូតូ​ស្ដីពីការ​ធ្វើអោយសាមញ្ញ និងស៊ីចង្វាក់​នៃនីតិវិធី​គយ សំដៅធានាអោយ​បាន​នូវភាព​រលូនរហ័ស​ក្នុងការ​បំពេញ​បែបបទ​លើទំនិញចេញ និងចូលតំបន់ទាំងនេះ
 • ចូលរួម​ពិនិត្យ​ជាមួយគណៈកម្មាធិការ​តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជា​ លើសំណើសុំ​អនុញ្ញាតនាំចូលឧបករណ៍ សម្ភារបរិក្ខារ​ និងទំនិញផ្សេងទៀត សម្រាប់ការងារ​សាងសង់​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​តំបន់សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេសរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍តំបន់
 • សម្របសម្រួលអោយមាន​ការចូលរួម​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​របស់មន្ត្រី​គយ និងរដ្ឋាករ​មានសមត្ថកិច្ចប្រចាំការជាអចិន្ត្រៃយ៍ ជាមួយរដ្ឋបាលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ក្នុងការពិនិត្យ​និងសម្រេចនៅនឹងកន្លែងនូវការលើកទឹកចិត្ត​លើការនាំចូល​សម្ភារបរិក្ខារផលិតកម្ម សម្ភារសាងសង់ និងធាតុចូលផលិតកម្មផ្សេងទៀត​របស់អ្នកវិនិយោគ​ក្នុងតំបន់
 • គ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យ​ និងផ្ទៀតផ្ទាត់អនុលោមភាព​ នៃការអនុវត្ត​ភារកិច្ច​ និងកាតព្វកិច្ច​របស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ និង​អ្នកវិនិយោគ​ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស ក្នុងពេលសាងសង់​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ និងមូលដ្ឋាន​ផលិតកម្ម​ និងក្នុងពេលធ្វើអាជីវកម្ម
 • គ្រប់គ្រង និងដឹកនាំ​បញ្ជាតាម​ឋានានុក្រមដោយផ្ទាល់លើអង្គភាព​គយនិងរដ្ឋាករមាន​សមត្ថកិច្ច​ប្រចាំការ​តាមតំបន់រួចពន្ធ​ឬ​ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
 • បំពេញបេសកកម្មផ្សេងទៀត តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។