អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា
អាស័យដ្ឋាន ៖​ ៦-៨, មហាវិថីព្រះនរោត្តម, សង្កាត់ផ្សារថ្មី ៣, ខ័ណ្ឌដូនពេញ, រាជធានី ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ : +855 23214065
ទូរសារ : +855 23214065
អ៊ីម៉ែល : info-pru@customs.gov.kh
គេហទំព័រ: www.customs.gov.kh
ទំព័រហ្វេសប៊ុក: www.facebook.com/cambodiacustoms

អង្គភាពទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
អាស័យដ្ឋាន ៖​ ៦-៨, មហាវិថីព្រះនរោត្តម, សង្កាត់ផ្សារថ្មី ៣, ខ័ណ្ឌដូនពេញ, រាជធានី ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ : +855 23 722 767
ទូរសារ : +855 23 722 768
អ៊ីម៉ែល : info-pru@customs.gov.kh