រចនាសម្ព័ន្ធនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ អគរ បានផ្លាស់ប្តូរ បន្ទាប់ពីបានដំឡើងពីនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករ ទៅជា អគរ  ដើម្បីឆ្លើយតបតាមការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗដែល រដ្ឋបាលគយបានជួបប្រទះ។ អង្គការលេខរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករនាពេលបច្ចុប្បន្នបានរៀបចំ ស្របតាមបេសកកម្ម  តួនាទីរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានដែលមានចែងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ៤៨៨ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ ដែលត្រូវបានកែតម្រូវពីអនុក្រឹត្យលេខ ១៣៤ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨ និងអនុក្រឹត្យលេខ ១៥២ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៨។

រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាល អគរ មាននាយកដ្ឋានក្រោមឱវាទចំនួនប្រាំពីរ  និងលេខាធិការដ្ឋានមួយ នៅថ្នាក់កណ្តាល និងអង្គភាពមូលដ្ឋានមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

– អង្គភាពថ្នាក់កណ្តាល

 • លេខាធិការដ្ឋាន
 • នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងគ្រប់គ្រង
 • នាយកដ្ឋានផែនការបច្ចេកទេសនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ
 • នាយកដ្ឋានបង្ការនិងបង្រ្កាបបទល្មើស
 • នាយកដ្ឋានកិច្ចការច្បាប់សវនកម្មនិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
 • នាយកដ្ឋានរបបគយ
 • នាយកដ្ឋានរដ្ឋាករ
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងតំបន់រួចពន្ធ

– អង្គភាពមូលដ្ឋាន

 • សាខាគយនិងរដ្ឋាករនាំចេញ
 • សាខាគយនិងរដ្ឋាករអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ
 • សាខាគយនិងរដ្ឋាករប្រៃសណីយ៍
 • សាខាគយនិងរដ្ឋាករផែស្ងួត
 • សាខាគយនិងរដ្ឋាករកំពង់ផែអន្តរជាតិភ្នំពេញ
 • សាខាគយនិងរដ្ឋាករកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ
 • សាខាគយនិងរដ្ឋាកររាជធានី-ខេត្ត