សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសជើងសាគយបណ្តោះអាសន្នជារូបវន្តបុគ្គល ដែលតំណាងឲ្យនីតិបុគ្គល ឬរូបវន្តបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួន
Customs Brokers Exam 2016

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត