សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តជំហានដំបូងមុខងារស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតគយក្នុងទម្រង់អេឡិកត្រូនិកនៃប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិ និងមុខងារទទួលប្រើប្រាស់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញទម្រង់ D ក្នុងទម្រង់អេឡិកត្រូនិកនៃប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយអាស៊ាន របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា ដែលនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

Announcement on CNSW​​ for GDCE

 

ទាញយកឯកសារ (PDF)

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត