សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរសព្ទឆ្លាតវៃ សម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃបង្កាន់ដៃពន្ធយានយន្តនាំចូលសម្រាប់សាធារណជនក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញ Apple App Store និង Google Play Store

សេចក្ដីជូនដំណឹង_អគរ_ចុះថ្ងៃទី២១_

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត