អត្រាប្ដូរប្រាក់ | Exchange Rate

សេចក្ដីប្រកាស | Announcement

សេចក្តីជូនដំណឹង

ក្រុមការងារគម្រោងជាតិអាស៊ីគូដានៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា (អគរ) សង្កេតឃើញថា អ្នកប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធអាស៊ីគូដាមួយ​ចំនួន​បានផ្តល់​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​របស់​ខ្លួន​ឲ្យអ្នកដទៃ​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ខុស​នីតិវិធីជាធរមាន។ ទន្ទឹមនេះ អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតមិនបានប្តូរលេខកូដសំងាត់តំបូងរបស់ខ្លួន ជាហេតុបណ្តាលឲ្យ​អ្នក​ដទៃយក​ទៅប្រើប្រាស់​ដោយ​ពុំបាន​ទទួល​ការ​អនុញ្ញាត។ ក្នុងន័យសំដៅពង្រឹងសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ ក៏ដូចជាគាំពារអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ ក្រុមការងារអាស៊ីគូដា​សូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការ​ផ្អាក​ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់​ដែលមិនបានប្តូរលេខកូដសំងាត់តំបូង​របស់​ខ្លួនមុនថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦។ ក្រុមការងារអាស៊ីគូដាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអាស៊ីគូដាទាំងអស់នឹងចូលរួមសហការអនុវត្តការងារនេះ ប្រកបដោយ​ស្មារតី​ទទួល​ខុស​ត្រូវខ្ពស់។ សូមអរគុណ អាន​បន្ថែម…