សេចក្តីជូនដំណឹង និងអញ្ជើញជាលើកចុងក្រោយដល់ម្ចាស់យានយន្តនិងម្ចាស់ទំនិញគេចពន្ធដែលត្រូវបានបង្ក្រាប ចូលខ្លួនមកបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធអាករ និងពិន័យតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

Notification