ការកែសម្រួលបណ្តោះអាសន្ននូវកម្រៃត្រួត​ពិនិត្យ​​តាម​ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនស្កែនលើមុខទំនិញអង្ករនាំចេញដឹកជញ្ជូនក្នុងកុងតែន័រ ចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

14925749_1168882686498463_2011526541901798008_n

ការកែសម្រួលបណ្តោះអាសន្ននូវកម្រៃត្រួតពិនិត្យតាមប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនស្កែនលើមុខទំនិញអង្ករនាំចេញដឹកជញ្ជូនក្នុងកុងតែន័រ ចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ អាន​បន្ថែម…

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឧបសម្ព័ន្ធ១ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បញ្ជីទំនិញហាមឃាត់និងទំនិញជាប់កម្រិតកំណត់ឲ្យស្របតាម AHTN 2017

file-page1

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឧបសម្ព័ន្ធ១នៃអនុក្រឹត្យលេខ២០៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បញ្ជីទំនិញហាមឃាត់និងទំនិញជាប់កម្រិតកំណត់តាមនាមវលីនៃតារាងពន្ធ អាន​បន្ថែម…

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឱ្យស្របតាម AHTN 2017 នៃលេខកូដមុខទំនិញដែលទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពន្ធឬអាករជាបន្ទុករដ្ឋ

Page1

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខកូដមុខទំនិញដែលទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពន្ធអាករជាបន្ទុករដ្ឋនាពេលកន្លងមកឲ្យស្របជាមួយនាមវលីនៃតារាងពន្ធគយស៊ីចង្វាក់របស់អាស៊ានឆ្នាំ២០១៧ (AHTN 2017) អាន​បន្ថែម…

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែសម្រួលអត្រាអាករពិសេស និងអត្រាអាករនាំចេញលេីមុខទំនិញមួយចំនួន

Page1

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែសម្រួលអត្រាអាករពិសេស និងអត្រាអាករនាំចេញលេីមុខទំនិញមួយចំនួន
អាន​បន្ថែម…

អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជាណែនាំនិងជំរុញឲ្យអង្គភាពក្រោមឱវាទបន្តពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យទំនិញនៅតាមព្រំដែន

14361365_1126364240750308_8753555523910960629_o

អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជាណែនាំនិងជំរុញឲ្យអង្គភាពក្រោមឱវាទបន្តពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យទំនិញនៅតាមព្រំដែន និងការទប់ស្កាត់និងការបង្រ្កាបអំពើរត់ពន្ធ អាន​បន្ថែម…

សេចក្តីជូនដំណឹង

announcement

សេចក្តីជូនដំណឹងដល់សាធារណជនជាម្ចាស់យានយន្តគ្មានពន្ធគ្រប់ប្រភេទដែលមិនទាន់ចូលមកបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធនិងអាករដោយស្ម័គ្រចិត្ត អាន​បន្ថែម…

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសជើងសាគយបណ្តោះអាសន្ន

Customs Brokers Exam 2016

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសជើងសាគយបណ្តោះអាសន្នជារូបវន្តបុគ្គល ដែលតំណាងឲ្យនីតិបុគ្គល ឬរូបវន្តបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួន អាន​បន្ថែម…