សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីកាត់បន្ថយ/លុបបំបាត់ពន្ធគយរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របតាមនាមវលីនៃតារាងពន្ធគយសុខដុមរបស់អាស៊ាន ឆ្នាំ២០១២

(ទាញយកឯកសារក្នុងទម្រង់ PDF)

(ទាញយកឧបសម្ព័ន្ធ)

១. អាស៊ាន-កូរ៉េ (AKFTA)

២. អាស៊ាន-ចិន (ACFTA)

៣. អាស៊ាន-ឥណ្ឌា (AIFTA)

 

GDCE សេចក្តីជូនដំណឹង_AKFTA_ACFTA_AIFTA

សេចក្តីជូនដំណឹង_AKFTA_ACFTA_AIFTA_Page_02 សេចក្តីជូនដំណឹង_AKFTA_ACFTA_AIFTA_Page_03 សេចក្តីជូនដំណឹង_AKFTA_ACFTA_AIFTA_Page_04 សេចក្តីជូនដំណឹង_AKFTA_ACFTA_AIFTA_Page_05 សេចក្តីជូនដំណឹង_AKFTA_ACFTA_AIFTA_Page_06 សេចក្តីជូនដំណឹង_AKFTA_ACFTA_AIFTA_Page_07 សេចក្តីជូនដំណឹង_AKFTA_ACFTA_AIFTA_Page_08 សេចក្តីជូនដំណឹង_AKFTA_ACFTA_AIFTA_Page_09 សេចក្តីជូនដំណឹង_AKFTA_ACFTA_AIFTA_Page_10

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត