ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខកូដមុខទំនិញដែលទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពន្ធអាករជាបន្ទុករដ្ឋនាពេលកន្លងមកឲ្យស្របជាមួយនាមវលីនៃតារាងពន្ធគយស៊ីចង្វាក់របស់អាស៊ានឆ្នាំ២០១៧ (AHTN 2017)

ទាញយកឯកសារ PDF

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត