សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជំនាញជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានចំនួន ២០ រូប1 2 IT-34

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត