នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត គុណ ញឹម អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈប្រតិភូធនាគារពិភពលោក និងរដ្ឋបាលគយឡាវ ដើម្បីចែក រំលែកបទពិសោធន៍អំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងការងារគយ ដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធ ការងារនិងជំរុញបន្ថែមនូវកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម។

14882185_1162874360432629_3345811846882718912_o14883581_1162874480432617_711691879154941988_o

ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ រដ្ឋបាលគយកម្ពុជានិងឡាវបានធ្វើបទ បង្ហាញដោយចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងពិភាក្សា អំពីបញ្ហាប្រឈមនានា ដែលបានជួបប្រទះពាក់ព័ន្ធ នឹងការងារអភិវឌ្ឍនិងអនុវត្តប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មគយ ផងដែរ។14711448_1162874483765950_8833491970396986802_o14859658_1162874577099274_1528004567473325432_o14589598_1162874580432607_96541828897899765_o

 

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត