សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្តូរទីតាំងជាបណ្តោះអាសន្នអគាររដ្ឋបាលនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា

photo_2017-02-18_14-35-32photo_2017-02-18_14-35-43

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត