ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រមូលចំណូល និងចៀសវាងការក្លែងក្លាយជាយថាហេតុ អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា សម្រេចដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ត្រាពន្ធគយប្រភេទថ្មីដែលមានសុវត្ថិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ តទៅ

Page2

ទាញយកឯកសារ PDF

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត