ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឧបសម្ព័ន្ធ១នៃអនុក្រឹត្យលេខ២០៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បញ្ជីទំនិញហាមឃាត់និងទំនិញជាប់កម្រិតកំណត់តាមនាមវលីនៃតារាងពន្ធគយស៊ីចង្វាក់របស់អាស៊ាន (AHTN 2017) ឲ្យស៊ីចង្វាក់ជាមួយ AHTN 2017 វិញ

ទាញយកឯកសារ PDF

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត