ប្រកាស ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

Prakas 1608_សេវាសាធារណៈ អគរ

 

ទាញយកឯកសារ (PDF)

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត