កំណត់សំគាល់៖
  • អត្រាពន្ធនិងអាករដែលបង្ហាញក្នុងគេហទំព័រនេះជាពត៌មានសម្រាប់ជាជំនួយដល់ធុរកិច្ចនិងជាកម្មវត្ថុនៃការកែសម្រួលជាយថាហេតុស្របតាមបច្ចុប្បន្នភាពនៃគោលនយោបាយពន្ធនិងអាករ ។
  • សូមមេត្តាយោងតាមសៀវភៅតារាងពន្ធគយជាធរមាន ។
Note:
  • Duty and tax rate display in this website is only information for the publics and is subject to change​ and update in accordance with​​​ duty and tax policy.
  • Please kindly refer to the official Customs Tariff Book.
caratCarat
CDCustoms Duty
1,000uThousands pieces/items
12uDozens
2uPair
AHTNAsean Harmonized Tariff Nomenclature
ETExport Tax
Exp.Export
Head.Heading
HSHarmonized Commodity Description and Coding System
Imp.Import
KgKilogram
kWhKilowatt-Hour
lLiter
mMeter
m2Square meter
m3Cubic meter
STSpecial Tax
uUnit, pieces, items or number
u(jeu/pack)Pack
VATValue Added Tax
pndPending