សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពន្យារ​ពេល​នៃការឈប់ទទួលពាក្យ​ជ្រើសរើសបុគ្គលិកជំនាញជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានចំនួន ២០ រូប រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

សេចក្ដីជូនដំណឹង_អគរ_ចុះថ្ងៃទី១០ (2)

1

2

IT-3

4

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត