សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល និងរៀបចំគម្រូព្យាករណ៍ចំនួន ០២ រូប
GDCE-EOI-Khmer

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត