គណនាប្រាក់ពន្ធនិងអាករប៉ាន់ស្មាន សម្រាប់រថយន្តមានស្រាប់ក្នុងប្រទេស